Verkoopvoorwaarden van Luscioux.eu

Geldig vanaf 15 juli 2022

1. Toepassingsgebied en sluiten van de overeenkomst

1.1 Deze Algemene Verkoopvoorwaarden regelen het aanbod en de verkoop via de website www.luscioux.eu (de Website) van de daarop getoonde producten en/of diensten.

1.2 De verkoop van producten via de Website vormt een overeenkomst op afstand zoals geregeld in Hoofdstuk I, Titel III (artikelen 45 en volgende) van het Wetboek van Consumenten ("Codice del Consumo") en het Wetsbesluit van 9 april 2003, nr. 70, met betrekking tot elektronische handel.

1.3 Deze Verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle verkopen van producten door Omnia Group S.r.l. via de Website (''Verkoopvoorwaarden'' of ''VV''). Ze kunnen op elk moment worden gewijzigd. Eventuele wijzigingen zijn van kracht vanaf het moment van publicatie op de Website in het gedeelte ''Verkoopvoorwaarden'', te vinden in de footer van elke pagina van de Website. Gebruikers worden daarom uitgenodigd om regelmatig toegang te krijgen tot de Website en de meest recente versie van de Verkoopvoorwaarden te raadplegen voordat ze een aankoop doen.

1.4 De toepasselijke verkoopvoorwaarden zijn die welke van kracht zijn op de datum van verzending van de bestelling van een Product.

1.5 Voordat de gebruiker producten via de Website aanschaft, is hij verplicht om de Algemene Verkoopvoorwaarden zorgvuldig te lezen, die Omnia Group S.r.l. ter beschikking stelt in de sectie "Verkoopvoorwaarden" van de Website, waarvan hij de opslag en reproductie is toegestaan, evenals alle andere informatie die Omnia Group S.r.l. aan hem verstrekt op de Website, zowel vóór als tijdens het aankoopproces.

1.6 Deze Verkoopvoorwaarden regelen niet de verkoop van producten door partijen anders dan Omnia Group S.r.l. die aanwezig zijn op de Website via links, banners of andere hyperlinks. Voordat transacties worden uitgevoerd met dergelijke partijen, is het noodzakelijk om hun verkoopvoorwaarden te controleren. Omnia Group S.r.l. is niet verantwoordelijk voor de levering van diensten en/of de verkoop van producten door dergelijke partijen. Op websites die toegankelijk zijn via dergelijke links, voert Omnia Group S.r.l. geen enkele controle en/of monitoring uit. Omnia Group S.r.l. is daarom niet verantwoordelijk voor de inhoud van dergelijke sites, noch voor eventuele fouten en/of omissies en/of schendingen van de wet door hen.

2. Aankopen op de Website

2.1 De aankoop van producten via de Website is alleen mogelijk na registratie op de Website zoals beschreven in artikel 3 hieronder, en is toegestaan zowel voor gebruikers die consumenten zijn als voor gebruikers die deze hoedanigheid niet hebben. Fysieke personen mogen aankopen doen op voorwaarde dat ze 18 jaar of ouder zijn.

2.2 Overeenkomstig artikel 3, lid 1, sub a) van het Wetboek van Consumenten wordt eraan herinnerd dat een consument een natuurlijke persoon is die handelt voor doeleinden die buiten zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit vallen, indien van toepassing.

2.3 In geval van bestellingen, van welke aard dan ook, die abnormaal zijn met betrekking tot de hoeveelheid gekochte producten of de frequentie van de aankopen, behoudt Omnia Group S.r.l. zich het recht voor om alle noodzakelijke maatregelen te nemen om de onregelmatigheden te beëindigen, inclusief het opschorten van de toegang tot de Website, het annuleren van de registratie op de Website of het niet accepteren of annuleren van onregelmatige bestellingen.

2.4 Omnia Group S.r.l. behoudt zich tot slot het recht voor om bestellingen te weigeren of te annuleren die afkomstig zijn van (i) een gebruiker waarmee zij een lopend juridisch geschil heeft; (ii) een gebruiker die eerder deze Algemene Verkoopvoorwaarden en/of de voorwaarden en/of de contractvoorwaarden voor aankoop bij Omnia Group S.r.l. heeft geschonden; (iii) een gebruiker die betrokken is geweest bij fraude van welke aard dan ook, met name fraude met creditcardbetalingen; (iv) gebruikers die valse, onvolledige of anderszins onjuiste identificatiegegevens hebben verstrekt of die niet tijdig de door Omnia Group S.r.l. gevraagde documenten hebben ingediend in het kader van de procedure zoals beschreven in de artikelen 9.1.3 en 9.1.4 die volgen, of die ongeldige documenten hebben ingediend.

3. Registratie op de Website

3.1 Registratie op de Website is gratis. Om zich te registreren op de Website moet de gebruiker het bijbehorende formulier invullen, met vermelding van naam, achternaam, e-mailadres en een wachtwoord, en op de knop 'Doorgaan' klikken. In het geval dat de registratie plaatsvindt tijdens het aankoopproces, wordt ook gevraagd om het invoeren van het adres, het telefoonnummer en het belastingidentificatienummer. Registratie op de Website stelt de gebruiker in staat om via een persoonlijke en gereserveerde ruimte, onder andere, de volgende activiteiten uit te voeren:

• de verzendingsstatus en orderstatus volgen;

• het eigen besteloverzicht raadplegen;

• toegang krijgen tot de after-sales supportdiensten;

• persoonlijke gegevens beheren en op elk moment wijzigen;

• gebruikmaken van de speciale diensten die van tijd tot tijd door Omnia Group S.r.l. kunnen worden geactiveerd.

3.2 De registratiegegevens (e-mailadres en wachtwoord) moeten exclusief door de gebruiker worden gebruikt en mogen niet worden overgedragen aan derden. De gebruiker verbindt zich ertoe deze gegevens geheim te houden en ervoor te zorgen dat geen enkele derde toegang krijgt en Omnia Group S.r.l. onmiddellijk op de hoogte te stellen via de contactgegevens in artikel 15 hieronder, indien hij vermoedt of op de hoogte is van ongeoorloofd gebruik of ongeoorloofde openbaarmaking ervan. Elke gebruiker mag zich slechts één keer op de website registreren. Het is dezelfde gebruiker verboden om meerdere registraties uit te voeren. Indien Omnia Group S.r.l. vaststelt dat dezelfde gebruiker meerdere registraties op de website heeft uitgevoerd, behoudt Omnia Group S.r.l. zich het recht voor om het betreffende account op Luscioux.eu onmiddellijk en zonder voorafgaande kennisgeving te blokkeren.

3.3 De gebruiker garandeert dat de persoonlijke informatie verstrekt tijdens de registratieprocedure op de website volledig en waarheidsgetrouw is, en verbindt zich ertoe Omnia Group S.r.l. schadeloos te stellen en te vrijwaren tegen enige schade, vergoedingsverplichting en/of sanctie die voortvloeit uit en/of op enigerlei wijze verband houdt met de schending door de gebruiker van de regels met betrekking tot de registratie op de website of de bewaring van de registratiegegevens.

4. Informatie met betrekking tot de contractafsluiting

4.1 Overeenkomstig het Decreto Legislativo van 9 april 2003, nr. 70 betreffende bepalingen inzake elektronische handel, informeert Omnia Group S.r.l. de gebruiker dat:

1. om de koopovereenkomst voor één of meerdere producten op de website te sluiten, moet de gebruiker een elektronisch bestelformulier invullen en dit elektronisch naar Omnia Group S.r.l. verzenden, volgens de instructies die telkens op de website verschijnen;

2. de overeenkomst wordt gesloten wanneer het bestelformulier de server van Omnia Group S.r.l. bereikt;

3. voordat de gebruiker het bestelformulier verzendt, kan deze eventuele invoerfouten corrigeren door de instructies op de website te volgen tijdens de verschillende fasen van de aankoop;

4. het bestelformulier wordt opgeslagen in de database van Omnia Group S.r.l. voor de tijd die nodig is voor de uitvoering ervan en in elk geval volgens de wet. De gebruiker kan toegang krijgen tot het bestelformulier en/of de bijbehorende gegevens via zijn persoonlijke account.

4.2 De beschikbare taal voor gebruikers bij het sluiten van het contract is het Italiaans. De klantenservice kan communiceren met gebruikers in dezelfde taal.

5. Beschikbaarheid van producten

5.1 Producten die door Omnia Group S.r.l. via de website worden gekocht, zijn de artikelen die op het moment van de bestelling in de elektronische catalogus op de website zijn gepubliceerd. De producten kunnen behoren tot verschillende productcategorieën (zoals, slechts ter illustratie, huishoudelijke apparaten, technologische producten, producten voor vrije tijd en sport, producten voor welzijn en gezondheid, boeken, films en dvd's, doe-het-zelfproducten).

5.2 Elk product wordt vergezeld door een informatieve pagina met de belangrijkste kenmerken (''Productpagina''). De producten kunnen "beschikbaar" zijn ("Beschikbare producten") of tijdelijk niet beschikbaar.

Voor elk product wordt aangegeven of het:

– "beschikbaar" is: dit betekent dat het product beschikbaar is bij Omnia Group S.r.l. en dus klaar is voor verzending, met uitzondering van gevallen waarin het product, vanwege uitzonderlijke en onvoorspelbare gebeurtenissen, bij het ophalen in het magazijn onverkoopbaar blijkt te zijn omdat het ontbreekt of beschadigd is op het moment van ophalen in het magazijn en daarom niet kan worden verzonden, en er geen andere identieke producten beschikbaar zijn om te leveren.

Door het aankoopproces te voltooien, gaat de klant dan onmiddellijk over tot de aankoop van het product, volgens de op de website aangegeven procedures.

– "niet beschikbaar": dit betekent dat het product niet beschikbaar is bij Omnia Group S.r.l. en daarom tijdelijk niet kan worden besteld.

Bij ontvangst van elke bestelling stuurt Omnia Group S.r.l. een bevestigingsmail naar de gebruiker met het toegewezen ordernummer.

5.3 De beschikbaarheid van Beschikbare Producten wordt gecontroleerd en bijgewerkt. Omdat de website tegelijkertijd door meerdere gebruikers kan worden bezocht, kan het voorkomen dat meerdere gebruikers op hetzelfde moment hetzelfde product kopen. In dergelijke gevallen kan het product voor een korte periode beschikbaar lijken, maar is het eigenlijk uitverkocht of niet direct beschikbaar, omdat het opnieuw moet worden aangevuld.

5.4 Als het product niet meer beschikbaar is om de hierboven genoemde redenen of in andere gevallen van onverwachte productonbeschikbaarheid, met inachtneming van de rechten die aan de gebruiker zijn toegekend door de wet, met name door Hoofdstuk XIV van Titel II van Boek IV van het Burgerlijk Wetboek, zal Omnia Group S.r.l. de gebruiker onmiddellijk op de hoogte stellen via e-mail ("E-mail onbeschikbaarheidsmelding"). De gebruiker kan vervolgens onmiddellijk het contract ontbinden, overeenkomstig de bepalingen van art. 61, IV en V alinea, van de Consumentenwet, met behoud van zijn recht op schadevergoeding, of als alternatief, met behoud van dat recht, een van de volgende voorstellen van Omnia Group S.r.l. accepteren:

(i) indien aanvulling van het product mogelijk is, uitstel van de leveringstermijn, met vermelding van de nieuwe leveringstermijn van het aangevulde product;

(ii) indien aanvulling van het product niet mogelijk is, levering van een ander product van gelijke of hogere waarde, mits betaling van het verschil in dit laatste geval, en mits uitdrukkelijke acceptatie door de gebruiker.

De E-mail onbeschikbaarheidsmelding bevat ook de vermelding van de verschillende keuzemogelijkheden die beschikbaar zijn voor de gebruiker. De keuze van de gebruiker moet aan Omnia Group S.r.l. worden meegedeeld via e-mail, naar het adres vermeld in artikel 15 hieronder, binnen de termijn vermeld in de E-mail onbeschikbaarheidsmelding, die verschillend kan zijn, ook afhankelijk van het type product, maar in elk geval niet langer dan 30 kalenderdagen vanaf de verzenddatum van de bestelling, tenzij anders overeengekomen tussen Omnia Group S.r.l. en de gebruiker via e-mail.

De ontbinding van de aankoopovereenkomst krachtens deze paragraaf leidt tot de ontbinding van de eventueel daaraan gekoppelde kredietovereenkomst, evenals van elke mogelijke aanvullende overeenkomst (zoals bijvoorbeeld de overeenkomst voor de aankoop van aanvullende betaalde assistentiediensten, zoals gedefinieerd in artikel 14 hieronder).

5.5 In het geval dat de gebruiker gebruikmaakt van het recht op ontbinding zoals bepaald in artikel 61, IV en V alinea, van de Consumentenwet, of in het geval dat de gebruiker, op de hoogte gesteld van de onverwachte onbeschikbaarheid en de verschillende keuzemogelijkheden zoals bepaald in artikel 5.4 hierboven, geen keuze aan Omnia Group S.r.l. communiceert binnen de termijn vastgesteld in de E-mail onbeschikbaarheidsmelding of binnen een andere overeengekomen termijn zoals bepaald in artikel 5.4 hierboven, en de betaling van het totale verschuldigde bedrag, bestaande uit de prijs van het product, eventuele leveringskosten, indien van toepassing, en alle andere mogelijke extra kosten zoals vermeld in de bestelling ("Totaal Verschuldigd Bedrag") al heeft plaatsgevonden, zal Omnia Group S.r.l., met inachtneming van het recht van de gebruiker op schadevergoeding, het Totaal Verschuldigde Bedrag zonder onnodige vertraging terugbetalen en in ieder geval binnen 14 werkdagen* na de dag van de ontbinding van de overeenkomst of respectievelijk na de dag na het verstrijken van de termijn vermeld in de E-mail onbeschikbaarheidsmelding of binnen de anders overeengekomen termijn. Het terug te betalen bedrag wordt aan de gebruiker meegedeeld via e-mail. Dit bedrag wordt gecrediteerd op dezelfde betaalmethode die door de gebruiker is gebruikt voor de aankoop. In het geval van betaling met een creditcard kunnen eventuele vertragingen in de creditering afhankelijk zijn van de bank, het type creditcard of de gebruikte betaaloplossing. In andere gevallen zal Omnia Group S.r.l. de gebruiker vragen om via e-mail de bankgegevens te verstrekken die nodig zijn voor de terugbetaling. De ontbinding van de aankoopovereenkomst krachtens de bovenstaande artikelen leidt tot de ontbinding van de eventueel daaraan gekoppelde kredietovereenkomst en elke andere mogelijke aanvullende overeenkomst.

5.6 In het geval van bestellingen met betrekking tot meerdere producten (''Meervoudige Bestelling''), indien de onverwachte onbeschikbaarheid alleen van toepassing is op bepaalde producten van de Meervoudige Bestelling - met inachtneming van de rechten die aan de gebruiker zijn toegekend door de wet, met name door Hoofdstuk XIV van Titel II van Boek IV van het Burgerlijk Wetboek, en met inachtneming van de toepassing van de artikelen 5.4 en 5.5 hierboven - indien de onverwachte onbeschikbaarheid alle producten van de bestelling betreft - zal Omnia Group S.r.l. de gebruiker onmiddellijk op de hoogte brengen via de E-mail Onbeschikbaarheidsmelding. De gebruiker kan dan onmiddellijk de overeenkomst opzeggen, uitsluitend met betrekking tot het product en/of de producten die onbeschikbaar zijn geworden, overeenkomstig artikel 61, IV en V alinea, van de Consumentenwet, met behoud van zijn recht op schadevergoeding, of als alternatief en met behoud van dit recht, een van de volgende voorstellen van Omnia Group S.r.l. accepteren: (i) indien het mogelijk is om de onbeschikbare producten van de Meervoudige Bestelling aan te vullen, een verlenging van de leveringstermijnen voor deze producten, met vermelding van de nieuwe leveringstermijn; (ii) indien aanvulling van het product en/of de producten die onbeschikbaar zijn geworden niet mogelijk is, levering van andere producten ter vervanging van de producten van de Meervoudige Bestelling die onbeschikbaar zijn geworden, van gelijke of hogere waarde, tegen betaling van het verschil, in dit geval, en na uitdrukkelijke aanvaarding door de gebruiker. De E-mail Onbeschikbaarheidsmelding bevat ook de aanduiding van de verschillende keuzemogelijkheden voor de gebruiker. De keuze van de gebruiker moet per e-mail aan Omnia Group S.r.l. worden meegedeeld, op het adres zoals vermeld in artikel 15 hieronder, binnen de termijn aangegeven in de E-mail Onbeschikbaarheidsmelding, die verschillend kan zijn, ook afhankelijk van het type product, maar die in elk geval niet langer kan zijn dan 30 kalenderdagen vanaf de verzenddatum van de bestelling, tenzij anders overeengekomen tussen Omnia Group S.r.l. en de gebruiker via e-mail. De ontbinding van de koopovereenkomst krachtens deze paragraaf leidt tot de ontbinding van de eventueel daaraan gekoppelde kredietovereenkomst en de ontbinding van elke mogelijke aanvullende overeenkomst die gedeeltelijk is ontbonden, uitsluitend voor het geval dat de verbondenheid en de accessoire betrekking hebben op het product of de producten die onbeschikbaar zijn geworden.

5.7 In het geval dat de gebruiker gebruikmaakt van het recht op ontbinding zoals bepaald in artikel 61, IV en V alinea, van de Consumentenwet, wordt de koopovereenkomst met betrekking tot het product en/of de producten die onbeschikbaar zijn geworden gedeeltelijk ontbonden, uitsluitend met betrekking tot dat/die product(en), met als gevolg restitutie, indien al betaald, van het verschuldigde bedrag met betrekking tot die producten, inclusief alle andere mogelijke bijkomende kosten met betrekking tot die specifieke producten ("Gedeeltelijk Verschuldigd Bedrag"); de ontbinding van de gehele Meervoudige Bestelling is alleen mogelijk in het geval van duidelijke en bewezen accessoiriteit van de producten van de Meervoudige Bestelling die onbeschikbaar zijn geworden ten opzichte van de andere beschikbare producten van de Meervoudige Bestelling.

L'Importo Parziale Dovuto in relazione al Prodotto/i diventato/i indisponibile/i sarà rimborsato all'utente senza indebito ritardo e, in ogni caso, entro il termine di 14 giorni lavorativi dal giorno della risoluzione del contratto. Nel caso in cui l'utente, avvisato dell'indisponibilità sopravvenuta e delle diverse opzioni di scelta, ai sensi dell'art. 5.4 che precede, non comunichi alcuna scelta a Omnia Group S.r.l. nel termine fissato nell'E-mail di Avviso Indisponibilità o nel diverso termine concordato, ai sensi dell'art. 5.6 che precede, Omnia Group S.r.l., fatto salvo il diritto dell'utente al risarcimento del danno, procederà al rimborso dell'Importo Parziale Dovuto senza indebito ritardo e, in ogni caso, entro il termine di 14 giorni lavorativi dal giorno successivo alla scadenza del termine indicato nella E-mail di Avviso Indisponibilità o nel diverso termine concordato. L'importo del rimborso sarà comunicato all'utente via e-mail. Tale importo sarà accreditato sullo stesso mezzo di pagamento utilizzato dall'utente per l'acquisto. Nel caso di pagamento mediante carta di credito eventuali ritardi nell'accredito o nello svincolo possono dipendere dall'istituto bancario, dal tipo di carta di credito o dalla soluzione di pagamento utilizzata. Negli altri casi, Omnia Group S.r.l. chiederà all'utente di fornirle, tramite e-mail, le coordinate bancarie necessarie per la effettuazione del rimborso. La risoluzione del contratto di acquisto ai sensi degli articoli che precedono comporta la risoluzione del contratto di credito eventualmente collegato e di ogni altro eventuale contratto accessorio.

6. Informazioni sui Prodotti

6.1 Ciascun Prodotto è accompagnato dalla Pagina Prodotto. Le immagini e le descrizioni presenti sul Sito riproducono quanto più fedelmente possibile le caratteristiche dei Prodotti. I colori dei Prodotti, tuttavia, potrebbero differire da quelli reali per effetto delle impostazioni dei sistemi informatici o dei computer utilizzati dagli utenti per la loro visualizzazione. Le immagini dei Prodotti presenti nel Sito, inoltre, potrebbero differire per dimensioni o in relazione a eventuali prodotti accessori. Tali immagini devono pertanto essere intese come indicative e con le tolleranze d'uso. Ai fini del contratto di acquisto, farà fede la descrizione del Prodotto contenuta nel modulo d'ordine trasmesso dall'utente.

7. Prezzi

7.1 Tutti i prezzi dei Prodotti pubblicati sul Sito sono in euro e si intendono, salvo diversa indicazione, comprensivi di IVA. Le spese di consegna, che possono variare in relazione alla modalità di consegna prescelta e/o in relazione alla modalità di pagamento utilizzata, saranno specificamente indicate (in euro e comprensive di IVA) durante il procedimento di acquisto, prima che l'utente sia vincolato dal contratto, nel riepilogo dell'ordine e nella e-mail di conferma dell'ordine.

7.2 Omnia Group S.r.l. si riserva il diritto di modificare il prezzo dei Prodotti in ogni momento ed anche, eventualmente, più volte nel corso della stessa giornata. Resta inteso che il prezzo del Prodotto che sarà addebitato all'utente sarà quello indicato nel riepilogo dell'ordine, visualizzato dall'utente prima della effettuazione dell'ordine, e che non si terrà conto di eventuali variazioni (in aumento o diminuzione) successive alla trasmissione dell'ordine stesso.

7.3 In het geval dat een Product op de website wordt aangeboden tegen een gereduceerde prijs, wordt op de website aangegeven (i) de volledige referentieprijs waarop de korting is berekend, en (ii) waar deze volledige referentieprijs voor staat. Het aanbieden van Producten tegen een gereduceerde prijs vindt alleen plaats als de volledige referentieprijs van het Product overeenkomt met de werkelijke marktprijs.

7.4 Als de gebruiker, onder de voorwaarden van de wet, het verlaagde btw-tarief van 4% wil aanvragen, zoals voorzien in artikel 2, negende lid, van de wet van 28 februari 1997, nr. 30, met betrekking tot de aankoop van technische en informatieve hulpmiddelen, zoals bepaald in artikel 2, negende lid, van het decreet van 31 december 1996, nr. 669 (omgezet door wet van 28 februari 1997, nr. 30) en het besluit van 14 maart 1998, evenals hulpmiddelen voor personen met permanente functionele beperkingen, zoals bepaald in presidentieel besluit 633 van 26 oktober 1972, tabel A, deel II, nummer 41-quater, gericht op het vergemakkelijken van zelfredzaamheid en integratie van gehandicapte personen, moet de gebruiker contact opnemen met de klantenservice via de contactgegevens vermeld in artikel 15 hieronder.

8. Bestellingen

8.1 De koopovereenkomst is ontbindend afhankelijk van de niet-betaling van het totale verschuldigde bedrag. Als deze betaling niet plaatsvindt, wordt de overeenkomst van rechtswege als ontbonden beschouwd. De gebruiker wordt onmiddellijk op de hoogte gesteld van deze ontbinding en de daaropvolgende annulering van de bestelling: (i) direct na het plaatsen van de bestelling, via de website, indien de gebruiker heeft gekozen voor betaling met creditcard, evenals via e-mail; (ii) via e-mail, indien de gebruiker een van de andere door Omnia Group S.r.l. aangeboden betaalmethoden heeft gekozen.

8.2 Het eigendom van de producten gaat over op de gebruiker op het moment van verzending, wat wordt beschouwd als het moment van levering van het product aan de vervoerder. Het risico van verlies of beschadiging van de producten, niet toerekenbaar aan Omnia Group S.r.l., wordt echter overgedragen aan de gebruiker wanneer de gebruiker of een door hem aangewezen derde, verschillend van de vervoerder, feitelijk in het bezit komt van de producten.

8.3 De gebruiker kan zijn bestelling annuleren voordat hij de Verzendbevestiging (gedefinieerd in artikel 9.1.1) heeft ontvangen, op voorwaarde dat de bestelling nog niet is voorbereid voor het verzendproces. In dit geval worden er geen kosten in rekening gebracht bij de gebruiker. Het herroepingsrecht blijft echter van kracht onder de voorwaarden van artikel 11 hieronder.

8.4 Om een bestelling voor een product via de website te plaatsen, is het noodzakelijk om deze Algemene Verkoopvoorwaarden zorgvuldig te lezen en te onderzoeken.

9. Betalingswijzen

9.01 Betaling voor de via de website gekochte producten kan worden gedaan via de betalingsmethoden die in de volgende paragrafen worden beschreven. Sommige betalingsmethoden kunnen mogelijk niet worden gebruikt vanwege het type gekocht product en/of de bezorg- of verzendmethode. Als een van deze methoden niet kan worden gebruikt in verband met een specifiek product of bestelling, wordt dit duidelijk aangegeven op de website uiterlijk bij aanvang van het aankoopproces. Niet-beschikbare betalingsmethoden kunnen in ieder geval niet worden geselecteerd door de gebruiker tijdens de specifieke stap ("Kies de betaling en ga verder") van het aankoopproces.

9.1 Creditcard

9.1.1 Betaling voor de via de website gekochte producten kan worden gedaan met een creditcard, rechtstreeks via de website. Omnia Group S.r.l. accepteert via de betalingsplatforms Paypal, Satispay en Amazon Pay creditcards van VISA, Mastercard, AmericanExpress en Maestro. De geaccepteerde creditcards worden altijd vermeld in de footer van elke pagina van de website. Het kan zijn dat de betaling met de creditcard van de gebruiker bij de eerste poging niet slaagt. In dat geval zal Omnia Group S.r.l. de gebruiker op de hoogte stellen via de website en per e-mail. Omnia Group S.r.l. kan de bestelling weigeren op basis van de resultaten van dergelijke controles.

9.1.2 Om de veiligheid van betalingen op de website te waarborgen en mogelijke fraude te voorkomen, behoudt Omnia Group S.r.l. zich het recht voor om de gebruiker per e-mail te vragen, via hetzelfde medium, een kopie van de voor- en achterkant van zijn identiteitskaart te sturen en, indien de besteller verschilt van de houder van de kaart, diens identiteitskaart. Het document moet geldig zijn. In de verzoek-e-mail wordt aangegeven binnen welke termijn het document bij Omnia Group S.r.l. moet zijn ontvangen. Deze termijn zal in ieder geval niet langer zijn dan 5 werkdagen vanaf de ontvangst van het verzoek door de gebruiker. In afwachting van het gevraagde document wordt de bestelling opgeschort. De gebruiker is verplicht om de gevraagde documenten binnen de aangegeven termijn te verstrekken.

9.1.3 Indien Omnia Group S.r.l. dergelijke documenten niet ontvangt binnen de in de e-mail met het verzoek aangegeven termijn, of als verlopen of ongeldige documenten worden ontvangen, wordt de overeenkomst van rechtswege ontbonden overeenkomstig en met de gevolgen zoals bepaald in art. 1456 B.W., en wordt de bestelling dienovereenkomstig geannuleerd, met behoud van het recht van Omnia Group S.r.l. op vergoeding van eventuele schade die zij kan lijden als gevolg van het niet-conforme gedrag van de gebruiker. De ontbinding van de overeenkomst, waarvan de gebruiker per e-mail op de hoogte wordt gesteld, uiterlijk binnen 5 werkdagen na het verstrijken van de termijn voor het verzenden van de door Omnia Group S.r.l. gevraagde documenten, leidt tot de annulering van de bestelling met terugbetaling van het volledige verschuldigde bedrag, indien betaald, via creditering op dezelfde betaalmethode die is gebruikt. In het geval van tijdige ontvangst van geldige documentatie door Omnia Group S.r.l., gaan de geldende leveringstermijnen voor de bestelling in vanaf de datum van ontvangst van deze documentatie.

9.1.4 Omnia Group S.r.l. maakt gebruik van de veilige betaalservice die wordt aangeboden door de betalingsplatforms: Paypal, Satispay en Amazon Pay, die strikte SSL-beveiligingsprotocollen gebruiken. De vertrouwelijke gegevens van de creditcard (kaartnummer, houder, vervaldatum, beveiligingscode) worden versleuteld en Omnia Group S.r.l. komt er nooit kennis van.

9.2 Rembours

9.2.1 Onverminderd het bepaalde in artikel 9.02 hierboven, kan de betaling van de op de website gekochte producten worden gedaan bij aflevering door te kiezen voor de remboursbetalingsoptie.

9.2.2 Bij betaling onder rembours is een extra bijdrage voor de levering verschuldigd. Het exacte bedrag van deze bijdrage wordt specifiek vermeld op de pagina's van het aankoopproces, voordat de gebruiker de bestelling verzendt, en in de orderbevestiging.

9.2.3 Betaling onder rembours kan contant geschieden, tot een maximum van 1.999,99 euro, of voor hogere bedragen via een circulaire cheque die moet worden opgesteld zoals aangegeven in de e-mail die Omnia Group S.r.l. de gebruiker zal sturen na ontvangst van de bestelling. 9.3 PayPal, Satispay, Amazon Pay

9.3.1 Onverminderd het bepaalde in artikel 9.02 hierboven, kan de betaling van de op de website gekochte producten worden gedaan via de betaalplatforms PayPal, Satispay, Amazon Pay. Als de gebruiker ervoor kiest om een van de bovengenoemde platforms als betaalmiddel te gebruiken, wordt hij doorgestuurd naar de beveiligde website van het gekozen betalingsplatform, waar hij de betaling van de producten zal uitvoeren volgens de procedure die is voorzien en geregeld door het betalingsplatform en volgens de contractvoorwaarden die de gebruiker met het platform heeft afgesproken. De op de website van het betalingsplatform ingevoerde gegevens worden rechtstreeks door het platform verwerkt en worden niet doorgegeven of gedeeld met Omnia Group S.r.l.. Omnia Group S.r.l. is daarom niet in staat om de gegevens van de creditcard die aan de rekening van het betalingsplatform van de gebruiker is gekoppeld, of die wordt gebruikt voor de betaling, op enigerlei wijze te kennen of op te slaan.

9.3.2 In geval van betaling via deze betalingsplatforms wordt het totale verschuldigde bedrag door het betalingsplatform direct aan de gebruiker in rekening gebracht bij het online sluiten van de overeenkomst. In geval van annulering van de koopovereenkomst en in alle andere gevallen van terugbetaling, zal het terug te betalen bedrag worden bijgeschreven op de betaalmethode die door de gebruiker is gebruikt. De terugbetalingstermijnen op het betalingsinstrument gekoppeld aan die account zijn uitsluitend afhankelijk van de betalingsplatforms en het banksysteem. Nadat de overschrijvingsopdracht naar die account is gegeven, kan Omnia Group S.r.l. niet verantwoordelijk worden gehouden voor eventuele vertragingen of omissies bij het crediteren van het terug te betalen bedrag aan de gebruiker, voor het aanvechten waarvan de gebruiker zich rechtstreeks tot het betalingsplatform moet wenden.

9.4 Bankoverschrijving

9.4.1 Onverminderd het bepaalde in artikel 9.02 hierboven, kan de betaling van de op de website gekochte producten worden gedaan via bankoverschrijving. De bankgegevens voor de overschrijving worden vermeld op de pagina "Betalingen" die toegankelijk is via een speciale link in de footer van elke pagina van de website en in de orderbevestigingse-mail.

9.4.2 Betaling van producten via bankoverschrijving moet plaatsvinden binnen 3 kalenderdagen na de datum van de bestelling. Als deze termijn vruchteloos verstrijkt, kan de overeenkomst van rechtswege als ontbonden worden beschouwd, met terugbetaling van het eventueel te laat betaalde totale bedrag. De ontbinding van de overeenkomst wordt aan de gebruiker meegedeeld via e-mail en het betaalde bedrag wordt gerestitueerd volgens de bepalingen van artikel 5.5, voor zover van toepassing.

9.4.3 In geval van betaling via bankoverschrijving wordt de verzending van de producten pas uitgevoerd nadat Omnia Group S.r.l. de overschrijving heeft ontvangen. Bijgevolg gaan de leveringstermijnen voor de producten in vanaf die datum.

9.4.4 Om het verband tussen de betaling ontvangen via bankoverschrijving en de geplaatste bestelling te vergemakkelijken, wordt de klant verzocht het ordernummer in de mededeling van de bankoverschrijving te vermelden.

9.5 Betalen in termijnen met financiering

9.5.1 Onverminderd het bepaalde in artikel 9.02 hierboven, kan de betaling van de op de website gekochte producten ook in termijnen geschieden, via financiering.

9.5.2 Deze betalingswijze kan alleen worden gebruikt door gebruikers die de hoedanigheid van consument hebben zoals bedoeld in artikel 3, lid 1, sub a) van de Consumentenwet, en die houder zijn van een bank- of postrekening. Financieringen kunnen worden aangevraagd voor een minimaal bedrag van 300,00 euro (inclusief btw) en een maximaal bedrag van 8.000,00 euro (inclusief btw), tenzij anders vermeld tijdens het aankoopproces of tenzij het om renteloze transacties gaat, in welk laatste geval het minimale financieringsbedrag 300,00 euro (inclusief btw) zal zijn en deze informatie tijdens het aankoopproces aan de gebruiker wordt verstrekt.

9.5.5 De effectiviteit van de koopovereenkomst met betrekking tot welke de gebruiker de betalingsmethode van dit artikel heeft gekozen, is afhankelijk van de goedkeuring van de financiering door het financieringsbedrijf. In het geval dat het financieringsbedrijf de financiering niet goedkeurt of de gebruiker de vereiste documentatie niet binnen de door het financieringsbedrijf aangegeven termijn verstrekt, wordt de koopovereenkomst van het product geacht te zijn ontbonden en wordt de bijbehorende bestelling dienovereenkomstig geannuleerd.

9.5.6 De bestelling blijft opgeschort totdat het financieringsbedrijf de activering van de financiering aan Omnia Group S.r.l. heeft gemeld. De leveringstermijnen voor de producten gaan in vanaf die datum. In geval van niet-verlening van de financiering wordt de koopovereenkomst van het product geacht te zijn ontbonden.

9.5.7 De persoonlijke gegevens die door de gebruiker aan het financieringsbedrijf worden verstrekt tijdens de procedure voor het afsluiten van de financieringsovereenkomst via de website van het financieringsbedrijf, worden uitsluitend verworven en bewaard door het financieringsbedrijf. Omnia Group S.r.l. kan deze gegevens niet bekijken en heeft op geen enkele manier toegang tot deze gegevens.

9.5.8 In het geval dat de gebruiker die de betalingsmethode van dit artikel heeft gekozen, in verband met de koopovereenkomst van het product, het herroepingsrecht uitoefent overeenkomstig de bepalingen van artikelen 52 en volgende van de Consumentenwet, wordt de financieringsovereenkomst van rechtswege ontbonden, zonder enige boete, overeenkomstig artikel 58 van de Consumentenwet.

10. Leveringswijzen, kosten en termijnen

10.1 De levering van de producten vindt alleen plaats binnen het grondgebied wereldwijd, met uitzondering van bepaalde locaties waar de levering niet beschikbaar is bij het plaatsen van de bestelling. De leveringsverplichting wordt geacht te zijn nagekomen door de materiële overdracht of anderszins de controle van de producten aan de gebruiker.

10.2 Bij verzending wordt een e-mail naar de gebruiker gestuurd, waarin ook de link met het trackingnummer wordt vermeld waarmee de gebruiker de verzendstatus kan controleren; de gebruiker kan echter de verzending van de producten volgen vanuit de sectie "Bestelstatus en tracking" van zijn account.

10.3 Levering is tegen betaling en, tenzij anders vermeld, zijn de leveringskosten voor rekening van de gebruiker. Het bedrag van de leveringskosten verschuldigd door de gebruiker met betrekking tot een specifieke bestelling wordt uitdrukkelijk en afzonderlijk vermeld (in euro en inclusief btw) tijdens het aankoopproces, in de samenvatting van de bestelling en in ieder geval voordat de gebruiker de bestelling verzendt.

10.4 In de samenvatting van de bestelling en dus voordat de gebruiker deze verzendt, wordt de totale prijs van de bestelling vermeld, met een afzonderlijke vermelding van de verzendkosten en eventuele andere bijkomende kosten. Dit totaal, dat ook in de orderbevestigingsmail aan de gebruiker wordt verstrekt, vormt het totale bedrag dat door de gebruiker verschuldigd is met betrekking tot het product. Om elke verkoop op de website te documenteren, genereert Omnia Group S.r.l. een factuur en stuurt deze per e-mail naar de eigenaar van de kooporder. Voor het opstellen van de factuur zijn de gegevens die de gebruiker heeft verstrekt op het moment van het verzenden van de bestelling via de website van cruciaal belang, en de gebruiker garandeert dat deze correct zijn. Geen wijzigingen in de factuur zijn mogelijk na de uitgifte ervan. De gebruiker verbindt zich ertoe Omnia Group S.r.l. te vrijwaren en te vrijwaren van eventuele schade, inclusief mogelijke sancties, in het geval dat de door de gebruiker via de website verstrekte gegevens voor het opstellen van de factuur niet juist zijn.

10.5 De levering van de op de website gekochte producten wordt uitgevoerd op het door de gebruiker opgegeven postadres in het bestelformulier. Verschillende methoden van thuisbezorging (bijv. Expresskoerier, Levering op de begane grond, Avondlevering) zijn beschikbaar voor de gebruiker, en voor elk daarvan worden de bijbehorende kosten en termijnen tijdens het aankoopproces vermeld, voordat de gebruiker de bestelling verzendt.

10.5.1 De thuisbezorging van het product wordt geacht op straatniveau te zijn, tenzij anders aangegeven en tenzij de gebruiker heeft gekozen voor levering op de begane grond. Tenzij de gebruiker heeft gekozen voor een methode van thuisbezorging die levering op afspraak of binnen een bepaald tijdsbestek inhoudt, wordt thuisbezorging uitgevoerd van maandag tot en met vrijdag tijdens kantooruren (van 9:00 tot 18:00 uur), met uitzondering van nationale feestdagen.

10.5.2 De gebruiker erkent dat het ophalen van het product zijn uitdrukkelijke verplichting is. Indien de door de gebruiker gekozen methode van thuisbezorging geen levering op afspraak omvat, en bij afwezigheid van de ontvanger, laat de koerier een kennisgeving achter om het bezorgpoging te documenteren (zogenaamde bezorgnotitie). De kennisgeving bevat ook de contactgegevens waar de gebruiker contact kan opnemen om de herlevering af te spreken of het pakket op te halen. Na een mislukte bezorgpoging wordt het pakket in bewaring genomen bij de koerier. De gebruiker is verplicht het pakket binnen 3 kalenderdagen op te halen, te rekenen vanaf de tweede dag na de dag waarop het Afleveringsbericht is achtergelaten. Indien de gebruiker het product niet binnen deze termijn ophaalt, kan de koopovereenkomst van rechtswege worden ontbonden, overeenkomstig artikel 1456 van het Burgerlijk Wetboek. Omnia Group S.r.l. zal vervolgens, binnen 15 werkdagen na ontbinding van de overeenkomst, overgaan tot terugbetaling van het totale verschuldigde bedrag, indien reeds door de gebruiker betaald, onder aftrek van de kosten van mislukte thuisbezorging, opslagkosten, retourkosten aan Omnia Group S.r.l. en eventuele andere kosten die

10.5.4 Tijdens het aankoopproces, voordat de gebruiker de bestelling verzendt, worden de termijnen aangegeven waarbinnen Omnia Group S.r.l. zich verbindt om de producten van de gebruikersbestelling te leveren. Deze termijnen houden rekening met de zone, de leveringsmethode en ook met de mogelijkheid dat de gebruiker meerdere producten met dezelfde bestelling koopt. De leveringstermijnen gaan in vanaf de datum van het sluiten van de overeenkomst (d.w.z. het verzenden van de bestelling), tenzij anders vermeld. De specifieke leveringstermijn voor een bestelling wordt ook vermeld in de orderbevestiging. Als er geen leveringstermijn is vermeld, vindt de levering in ieder geval plaats binnen dertig dagen na de datum van het sluiten van de overeenkomst.

10.5.5 Indien het gekochte product niet wordt geleverd of laat wordt geleverd in vergelijking met de aangegeven leveringstermijnen tijdens het aankoopproces en in de orderbevestiging, nodigt de gebruiker Omnia Group S.r.l. uit om binnen een redelijke aanvullende termijn te leveren ("Aanvullende Termijn ex art. 61, lid 3, Consumentenwet"). Als deze aanvullende termijn verstrijkt zonder dat de producten aan hem zijn geleverd, heeft de gebruiker het recht om de overeenkomst te ontbinden ("Ontbinding van de Overeenkomst ex art. 61, lid 3, Consumentenwet"), met behoud van het recht op schadevergoeding. De gebruiker is niet verplicht Omnia Group S.r.l. de Aanvullende Termijn ex art. 61, lid 3, Consumentenwet toe te kennen ("Uitgezonderde Gevallen") als:

a) Omnia Group S.r.l. uitdrukkelijk heeft geweigerd de producten te leveren;

b) De naleving van de leveringstermijn zoals aangegeven tijdens het aankoopproces en in de orderbevestiging als essentieel moet worden beschouwd, rekening houdend met alle omstandigheden die de sluiting van de overeenkomst begeleidden;

c) De gebruiker Omnia Group S.r.l. vóór het sluiten van de overeenkomst heeft geïnformeerd dat levering binnen of op een bepaalde datum essentieel is.

In de Uitgezonderde Gevallen heeft de gebruiker het recht om de overeenkomst onmiddellijk te ontbinden indien hij de producten niet binnen de aangegeven leveringstermijn tijdens het aankoopproces en in de orderbevestiging ontvangt, met behoud van het recht op schadevergoeding (''Ontbinding van de Overeenkomst in de Uitgezonderde Gevallen'').

De vermelding van de Aanvullende Termijn ex art. 61, lid 3, Consumentenwet en de mededeling van de Ontbinding van de Overeenkomst ex art. 61, lid 3, Consumentenwet of de Ontbinding van de Overeenkomst in de Uitgezonderde Gevallen moet door de gebruiker aan Omnia Group S.r.l. worden gemeld op de adressen zoals vermeld in artikel 15 hierna. In geval van Ontbinding van de Overeenkomst ex art. 61, lid 3, Consumentenwet of Ontbinding van de Overeenkomst in de Uitgezonderde Gevallen zal Omnia Group S.r.l. de gebruiker het totale verschuldigde bedrag zonder onnodige vertraging terugbetalen. De terugbetaling zal plaatsvinden volgens de modaliteiten vermeld in artikel 10.9.6 hierna.

In elk geval verbindt Omnia Group S.r.l. zich ertoe de gebruiker tijdig per e-mail op de hoogte te stellen van de vertraging in de levering (''E-mail met Melding van Vertraging''), waarbij tegelijkertijd de nieuwe leveringstermijn wordt aangegeven, indien beschikbaar (''Nieuwe Leveringstermijn''). In het geval dat de gebruiker niet overgaat tot het instellen van de Aanvullende Termijn ex art. 61, lid 3, Consumentenwet, of, indien aan de voorwaarden is voldaan, tot de Ontbinding van de Overeenkomst ex art. 61, lid 3, Consumentenwet of de Ontbinding van de Overeenkomst in de Uitgezonderde Gevallen, met behoud van de mogelijkheid voor de gebruiker om op elk moment van deze remedies en/of de gewone beschermingsmiddelen die door de wet en met name door Hoofdstuk XIV van Titel II van Boek IV van het burgerlijk wetboek ter beschikking zijn gesteld, gebruik te maken, verbindt Omnia Group S.r.l. zich in elk geval om:

(i) in geval van levering met een vertraging tussen 1 en 3 werkdagen ten opzichte van de Nieuwe Leveringstermijn, de leveringskosten terug te betalen aan de gebruiker die hierom verzoekt, indien reeds betaald, binnen 10 werkdagen na het verstrijken van de Nieuwe Leveringstermijn, of om geen betaling te eisen, indien de gebruiker verzoekt om niet-betaalde kosten;

(ii) in geval van levering met een vertraging tussen 4 en 10 werkdagen ten opzichte van de Nieuwe Leveringstermijn, de gebruiker die hierom verzoekt in staat te stellen de levering te weigeren en de overeenkomst te ontbinden, met de daaropvolgende terugbetaling van het Totale Bedrag, indien reeds betaald, onmiddellijk en in ieder geval binnen 10 werkdagen na het verzoek tot ontbinding van de overeenkomst, of alternatief, indien de gebruiker de overeenkomst niet wil ontbinden, de leveringskosten terug te betalen aan de gebruiker die hierom verzoekt, indien reeds betaald, binnen 10 werkdagen na het verzoek, of om geen betaling te eisen aan de gebruiker die hierom verzoekt, indien de kosten nog niet zijn betaald;

(iii) in geval van vertraging in de levering van meer dan 10 werkdagen ten opzichte van de Nieuwe Leveringstermijn of in ieder geval van 20 dagen ten opzichte van de oorspronkelijke leveringstermijn, de gebruiker die hierom verzoekt, naast wat is voorzien in artikel 10.5.5 (ii) hierboven, de levering van een ander product van gelijke of hogere waarde aan te bieden, mits betaling van het verschil en met de uitdrukkelijke toestemming van de gebruiker.

10.5.6 In het geval van Meervoudige Bestellingen waarbij Producten die afzonderlijk moeten worden geleverd, de bepalingen van artikel 10.5.5 hierboven zullen afzonderlijk van toepassing zijn op elke levering. Met betrekking tot elke afzonderlijke levering en dus, beperkt tot de Producten die het betreft, kan de gebruiker de Aanvullende Termijn ex art. 61, lid 3, Consumentenwet instellen en de Overeenkomst ontbinden ex art. 61, lid 3, Consumentenwet of de Overeenkomst ontbinden in de Uitgezonderde Gevallen, indien aan de respectieve voorwaarden is voldaan. In dat geval zal Omnia Group S.r.l. het Gedeeltelijke Bedrag onverwijld aan de gebruiker terugbetalen. De terugbetaling zal plaatsvinden op de wijze zoals beschreven in artikel 10.10.6 hieronder.

In elk geval verbindt Omnia Group S.r.l. zich ertoe de gebruiker tijdig de E-mail met Melding van Vertraging te sturen, waarbij tegelijkertijd de Nieuwe Leveringstermijn wordt aangegeven, indien beschikbaar, en, in het geval dat de gebruiker niet overgaat tot het instellen van de Aanvullende Termijn ex art. 61, lid 3, Consumentenwet, of, indien aan de voorwaarden is voldaan, tot de Ontbinding van de Overeenkomst ex art. 61, lid 3, Consumentenwet of de Ontbinding van de Overeenkomst in de Uitgezonderde Gevallen, met betrekking tot de afzonderlijke levering en de betreffende Producten, met behoud van de mogelijkheid voor de gebruiker om op elk moment van deze remedies en/of de gewone beschermingsmiddelen die door de wet en met name door Hoofdstuk XIV van Titel II van Boek IV van het burgerlijk wetboek ter beschikking zijn gesteld, gebruik te maken, verbindt Omnia Group S.r.l. zich ook om:

(i) in geval van levering van een van de Producten van de Meervoudige Bestelling met een vertraging tussen 1 en 3 werkdagen ten opzichte van de Nieuwe Leveringstermijn, de leveringskosten terug te betalen aan de gebruiker die hierom verzoekt, indien reeds betaald en berekend zoals aangegeven in artikel 10.3 hierboven, binnen tien werkdagen na het verstrijken van de Nieuwe Leveringstermijn, of om geen betaling te eisen aan de gebruiker die hierom verzoekt, indien de kosten nog niet zijn betaald;

(ii) In geval van levering van een van de producten van de Meervoudige Bestelling met een vertraging tussen 4 en 10 werkdagen ten opzichte van de Nieuwe Leveringstermijn, staat Omnia Group S.r.l. toe dat de gebruiker hierom verzoekt om de levering te weigeren en gedeeltelijk de overeenkomst op te lossen, beperkt en uitsluitend met betrekking tot het product van de Meervoudige Bestelling dat met vertraging is geleverd, met als gevolg terugbetaling - onmiddellijk en in ieder geval binnen 10 werkdagen na het verzoek tot gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst - alleen van het bedrag dat door de gebruiker is betaald met betrekking tot dat specifieke product, inclusief de leveringskosten, zoals berekend zoals aangegeven in artikel 10.3 hierboven, of, als alternatief, indien de gebruiker niet gedeeltelijk de overeenkomst wil ontbinden, de leveringskosten terug te betalen aan de gebruiker die hierom verzoekt - binnen tien werkdagen na het verzoek - indien reeds betaald, zoals berekend in artikel 10.3 hierboven, of om geen betaling te eisen aan de gebruiker die hierom verzoekt, indien de kosten nog niet zijn betaald. Volledige ontbinding van de gehele Meervoudige Bestelling is alleen mogelijk in het geval van duidelijke en bewezen accessoire van de producten van de Meervoudige Bestelling die met vertraging zijn geleverd of niet geleverd in vergelijking met de andere producten van de Meervoudige Bestelling die tijdig zijn geleverd of nog moeten worden geleverd;

(iii) In geval van vertraging in de levering van een van de producten van de Meervoudige Bestelling van meer dan 10 werkdagen ten opzichte van de Nieuwe Leveringstermijn of, in ieder geval, van 20 dagen ten opzichte van de oorspronkelijke leveringstermijn, biedt Omnia Group S.r.l., op verzoek van de gebruiker en in aanvulling op hetgeen is bepaald in artikel 10.5.6 (ii) hierboven, de levering van een ander product van gelijke of hogere waarde aan, tegen betaling, in dit laatste geval, van het verschil en met de uitdrukkelijke toestemming van de gebruiker.

10.5.7 In geval van niet-verzending van de E-mail met Melding van Vertraging of in geval van niet-vaststelling van de Nieuwe Leveringstermijn daarin, zullen alle termijnen zoals vermeld in de artikelen 10.5.5 (i), (ii), en (iii) en 10.5.6 (i), (ii), en (iii) hierboven lopen vanaf de oorspronkelijke leveringstermijn.

10.5.8 De aanvaarding van de Nieuwe Leveringstermijn, in de gevallen zoals beschreven in artikelen 10.5.5 en 10.5.6, en de keuze van de gebruiker, in de gevallen zoals beschreven in artikelen 10.5.5 (ii) en (iii) en 10.5.6 (ii) en (iii), moeten tijdig aan Omnia Group S.r.l. worden gemeld via e-mail op het adres zoals vermeld in artikel 15 hieronder.

10.5.9 In alle gevallen zoals beschreven in de artikelen 10.10.2 en 10.10.3 hierboven waarin aan de gebruiker een terugbetaling verschuldigd is, wordt het bedrag van de terugbetaling aan de gebruiker medegedeeld via e-mail. Het zal worden bijgeschreven op dezelfde betaalmethode die de gebruiker heeft gebruikt voor de aankoop, in het geval van betaling met creditcard of PayPal. In andere gevallen zal Omnia Group S.r.l. de bankgegevens van de gebruiker vragen die nodig zijn voor de terugbetaling. Eventuele vertragingen kunnen afhankelijk zijn van de bankinstelling of het type creditcard dat is gebruikt.

10.5.10 Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om de staat van het product dat aan hem is geleverd te controleren. Hoewel het risico van verlies of beschadiging van de producten, niet toerekenbaar aan Omnia Group S.r.l., overgaat op de gebruiker wanneer de gebruiker of een door hem aangewezen derde, anders dan de vervoerder, daadwerkelijk in het bezit komt van de producten, wordt de gebruiker geadviseerd om het aantal ontvangen producten te controleren en ervoor te zorgen dat de verpakking intact is, niet beschadigd, niet nat of anderszins gewijzigd, inclusief de sluitmaterialen (plakband of metalen banden). In het belang van de gebruiker wordt hij uitgenodigd om eventuele afwijkingen aan te geven op het vervoersdocument van de vervoerder door het pakket te aanvaarden met voorbehoud. Het zonder voorbehoud accepteren van de producten staat de gebruiker echter niet toe om juridische stappen te ondernemen tegen de vervoerder in geval van verlies of beschadiging van de producten, behalve in het geval van opzet of grove schuld van de vervoerder zelf, met uitzondering van gedeeltelijk verlies of schade die niet herkenbaar is op het moment van levering, mits in dit laatste geval de schade onmiddellijk wordt gemeld zodra deze bekend is en niet later dan acht dagen na ontvangst. In geval van duidelijke tekenen van manipulatie of beschadiging van de verpakking, wordt de gebruiker ook geadviseerd om dit onmiddellijk aan de klantenservice te melden. De toepassing van de regels inzake het recht van retour en de wettelijke garantie van conformiteit blijft in elk geval van kracht.

10.5.11 Bij het herinneren aan de gebruiker van de mogelijkheid om zijn gebruikte elektrische en elektronische apparatuur (RAEE - Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche) af te voeren bij lokale milieueilanden of inzamelpunten, biedt Omnia Group S.r.l., in overeenstemming met de bepalingen van het decreet van 14 maart 2014, nr. 49, bij de levering van een nieuw elektrisch en elektronisch apparaat voor huishoudelijk gebruik gratis ophaling aan, in een verhouding van één tegen één, van het gebruikte apparaat, op voorwaarde dat het van hetzelfde type is als het nieuwe geleverde apparaat. Op de productpagina wordt aangegeven of het product onderhevig is aan RAEE, en via een toegankelijke link op die pagina worden alle details verstrekt over de wijze waarop de gratis ophaling plaatsvindt en hoe de gebruiker deze ophaling kan aanvragen. Merk in ieder geval op dat de ophaling van de RAEE, van een type dat equivalent is aan het nieuw gekochte product, gelijktijdig zal plaatsvinden met de Thuisbezorging, voor gebruikers die de Thuisbezorging op de Begane grond selecteren, tenzij het nieuwe product een ingebouwd huishoudelijk apparaat is, in welk geval de ophaling, afhankelijk van de bezorgzone waarin het nieuwe product moet worden afgeleverd, binnen 30 werkdagen na de leveringsdatum kan plaatsvinden (''Contextuele RAEE-ophaling''). Gebruikers die deze leveringsmethode niet selecteren of die een andere leveringsmethode dan Thuisbezorging kiezen, kunnen de RAEE, van een type dat equivalent is aan het nieuw gekochte product, afleveren bij verzamelcentra en/of specifiek aangewezen centra die op de productpagina staan vermeld (''RAEE-ophaling via verzamelplaatsen''). Om gebruik te maken van de dienst voor contextuele RAEE-ophaling, moet de gebruiker die Thuisbezorging op de Begane grond kiest, tijdens het aankoopproces in de winkelwagen de juiste optie selecteren.

10.5.12 De uitvoering van de dienst Contextuele RAEE-ophaling zal plaatsvinden volgens de volgende voorwaarden:

i. de gebruiker wordt gecontacteerd om de voorwaarden voor de ophaling af te spreken. De gebruiker erkent dat, indien de RAEE niet overeenkomt met het type van het nieuw gekochte product via de Site, de dienst voor Contextuele RAEE-ophaling niet zal worden geleverd; deze dienst wordt ook niet geleverd indien het niet-overeenstemmen tussen de RAEE en het nieuw gekochte product op de Site aan het licht komt tijdens de ophaling;

ii. indien de gebruiker het herroepingsrecht uitoefent met betrekking tot het nieuw gekochte product via de Site en de aangevraagde dienst voor Contextuele RAEE-ophaling nog niet is geleverd, wordt de dienst niet verleend.

iii. indien daarentegen de gebruiker het herroepingsrecht uitoefent met betrekking tot het nieuw gekochte product via de Site en de dienst voor Contextuele RAEE-ophaling al is verleend, worden de kosten voor verwijdering niet aan de gebruiker in rekening gebracht.

10.5.13 Personen die het pakket niet hebben opgehaald voor meer dan twee keer voor verschillende bestellingen, kunnen geen aankopen doen op de Site. In geval van schending van deze bepaling kan het aankoopcontract van rechtswege als ontbonden worden beschouwd overeenkomstig en voor de doeleinden van artikel 1456 van het Burgerlijk Wetboek. De ontbinding van het contract wordt aan de klant per e-mail meegedeeld.

11. Herroepingsrecht bij de aankoop van producten

11.1 Behoudens het bepaalde in artikel 11-bis.1 hieronder, heeft de gebruiker die de hoedanigheid van consument heeft, overeenkomstig de artikelen 52 e.v. van het Consumentenwetboek het recht om zich terug te trekken uit het koopcontract van het Product, zonder enige reden op te geven en zonder andere kosten te dragen dan die welke zijn vastgesteld in de artikelen 11.5 en 11.9 hieronder, binnen een termijn van veertien kalenderdagen ("Herroepingstermijn"). De Herroepingstermijn verstrijkt na 14 dagen*:

a) in het geval van een bestelling voor een enkel product, vanaf de dag waarop de gebruiker of een derde, anders dan de vervoerder en door de gebruiker aangewezen, fysiek bezit neemt van de producten;

b) in het geval van een Meervoudige Bestelling met afzonderlijke leveringen, vanaf de dag waarop de gebruiker of een derde, anders dan de vervoerder en door de gebruiker aangewezen, fysiek bezit neemt van het laatste product; of

11.4 De gebruiker moet de Producten aan Omnia Group S.r.l. retourneren via een vervoerder naar keuze en op eigen kosten, zonder onnodig uitstel en in ieder geval binnen 14 kalenderdagen* na de datum waarop hij Omnia Group S.r.l. op de hoogte heeft gebracht van zijn beslissing om zich terug te trekken. De termijn wordt gerespecteerd als de gebruiker de Producten vóór het verstrijken van de veertien dagen retourneert ("Retourtermijn"). Het Product, op passende wijze beschermd en verpakt, moet worden verzonden naar het volgende adres: Omnia Group S.r.l., via Santa Luca s.n. – 98078 Tortorici (ME). De directe kosten voor het retourneren van de Producten aan Omnia Group S.r.l. zijn voor rekening van de gebruiker.

11.5 Als de gebruiker zich terugtrekt uit het contract, zal Omnia Group S.r.l. overgaan tot terugbetaling van het Totale Verschuldigde Bedrag dat door de gebruiker is betaald voor het Product, inclusief de leveringskosten, inclusief eventuele extra kosten als gevolg van de keuze van de gebruiker voor een ander type levering dan de standaardlevering, dat wil zeggen de goedkopere levering aangeboden door Omnia Group S.r.l., zonder onnodig uitstel en in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen* na de dag waarop Omnia Group S.r.l. op de hoogte is gesteld van de beslissing van de gebruiker om zich terug te trekken uit het contract. De terugbetaling zal worden uitgevoerd met hetzelfde betaalmiddel dat door de gebruiker is gebruikt, in het geval van betaling met creditcard en betaalplatforms, tenzij de gebruiker uitdrukkelijk anders heeft overeengekomen. In andere gevallen zal Omnia Group S.r.l. de gebruiker vragen om de bankgegevens die nodig zijn voor de terugbetaling, tenzij de gebruiker uitdrukkelijk anders heeft overeengekomen. In het geval van gedeeltelijke herroeping van Meervoudige Bestellingen wordt het bedrag van de terug te betalen leveringskosten aan de gebruiker berekend.

11.6 Indien de gebruiker de Producten op eigen kosten en naar eigen keuze heeft geretourneerd via een vervoerder, kan Omnia Group S.r.l. de terugbetaling opschorten totdat de Producten zijn ontvangen, of totdat de gebruiker heeft aangetoond dat hij de Producten heeft teruggestuurd, indien eerder.

11.7 De gebruiker is uitsluitend verantwoordelijk voor de waardevermindering van de goederen als gevolg van manipulatie van het Product anders dan nodig is om de aard, kenmerken en werking van het Product vast te stellen. Het Product moet hoe dan ook met normale zorg worden bewaard, gemanipuleerd en geïnspecteerd, en moet onbeschadigd, compleet in alle delen, perfect functionerend, voorzien van alle accessoires en handleidingen, met identificatielabels, etiketten en wegwerpzegels indien aanwezig, nog steeds bevestigd aan het Product en onaangetast, en geschikt zijn voor het beoogde gebruik en vrij van tekenen van slijtage of vuil. Het herroepingsrecht is ook van toepassing op het gehele Product. Het kan daarom niet worden uitgeoefend met betrekking tot delen en/of accessoires van het Product. Indien het serienummer van het Product op de verpakking staat, zoals bijvoorbeeld bij elektronische producten, maakt het deel uit van het product en moet het Product dus worden geretourneerd in de originele verpakking, die moet worden geplaatst in een extra verpakking, zonder dat er andere labels of tape op kunnen worden aangebracht. Op de Productpagina wordt uitdrukkelijk vermeld of de originele verpakking als onderdeel van het Product moet worden beschouwd voor het uitoefenen van het herroepingsrecht.

11.7 Indien het herroepingsrecht niet conform de geldende wetgeving wordt uitgeoefend, leidt dit niet tot ontbinding van het contract en geeft het bijgevolg geen recht op enige terugbetaling. Omnia Group S.r.l. zal de gebruiker hiervan binnen 5 werkdagen na ontvangst van het Product per e-mail op de hoogte stellen en het verzoek tot herroeping afwijzen. Het Product blijft bij Omnia Group S.r.l. ter beschikking van de gebruiker voor ophaling, die op kosten en verantwoordelijkheid van de gebruiker zelf moet plaatsvinden.

11.8 Indien het Product waarvoor het herroepingsrecht is uitgeoefend, een waardevermindering heeft ondergaan als gevolg van manipulatie anders dan nodig om de aard, kenmerken en werking van het Product vast te stellen, wordt het terug te betalen bedrag verminderd met een bedrag dat overeenkomt met deze waardevermindering. Omnia Group S.r.l. zal binnen 5 werkdagen na ontvangst van het Product per e-mail op de hoogte stellen van de omstandigheid en het verminderde terug te betalen bedrag, waarbij indien de terugbetaling reeds heeft plaatsgevonden, de bankgegevens van de gebruiker worden verstrekt voor de betaling van het bedrag dat de gebruiker verschuldigd is als gevolg van de waardevermindering van het Product.

11.9 Het herroepingsrecht is niet van toepassing in geval van:

- levering van verzegelde goederen die om redenen van hygiëne of gezondheidsbescherming niet geschikt zijn om te worden geretourneerd en die na levering zijn geopend, of in het geval van levering van producten die na levering onlosmakelijk zijn vermengd met andere goederen;

- levering van verzegelde audio- of video-opnamen of verzegelde computerprogrammatuur die na levering zijn geopend;

- levering van goederen die op maat zijn gemaakt of duidelijk zijn gepersonaliseerd;

- levering van goederen die kunnen bederven of snel kunnen verlopen;

- dienstenovereenkomsten na volledige uitvoering van de dienst door Omnia Group S.r.l., indien je uitdrukkelijk hebt ingestemd met de uitvoering van de dienst door ons en daarbij het herroepingsrecht hebt verloren als gevolg van de volledige uitvoering van de overeenkomst;

- levering van digitale inhoud (inclusief toepassingen, software, e-books, MP3, enz.) op niet-materiële drager (bijvoorbeeld een cd of dvd) indien je bij het plaatsen van de bestelling uitdrukkelijk hebt ingestemd met het begin van de uitvoering en daarbij het herroepingsrecht hebt verloren als gevolg van het begin van de uitvoering;

- levering van kranten, tijdschriften en magazines, met uitzondering van abonnementsovereenkomsten voor de levering van dergelijke publicaties. Van deze uitsluiting van het herroepingsrecht wordt specifieke en expliciete kennisgeving gedaan op de Productpagina en tijdens het aankoopproces, voordat de gebruiker overgaat tot het plaatsen van de bestelling.

11.10 Indien het herroepingsrecht wordt uitgeoefend overeenkomstig de bepalingen van artikel 52 e.v. van het Consumentenwetboek door een gebruiker die heeft gekozen voor betaling in termijnen zoals bepaald in artikel 9.5, wordt de financieringsovereenkomst van rechtswege als ontbonden beschouwd, zonder enige boete, overeenkomstig artikel 58 van het Consumentenwetboek.

12. Wettelijke conformiteitsgarantie

12.1 Alle producten die op de Website worden verkocht, vallen onder de wettelijke garantie van conformiteit zoals voorzien in de artikelen 128-135 van het Consumentenwetboek ("Wettelijke Garantie").

12.2. Voor wie geldt de Wettelijke Garantie is voorbehouden aan consumenten. Het is daarom alleen van toepassing op gebruikers die aankopen op de Website hebben gedaan voor doeleinden die vreemd zijn aan de eventuele commerciële, zakelijke, ambachtelijke of professionele activiteit die zij verrichten. Voor degenen die op de Website hebben gekocht en niet de hoedanigheid van consumenten hebben, zijn de garanties voor verborgen gebreken, de garanties voor beloofde en essentiële kwaliteitsgebreken en de andere garanties voorzien in het burgerlijk wetboek van toepassing, met de bijbehorende termijnen, vervaldata en beperkingen.

12.3. Wanneer is het van toepassing De verkoper is aansprakelijk jegens de consument voor elk gebrek aan conformiteit dat bestaat op het moment van levering van het product en dat zich manifesteert binnen twee jaar na die levering. Het gebrek aan conformiteit moet aan de verkoper worden gemeld, op straffe van verval van de garantie, binnen twee maanden na de ontdekking ervan. Tenzij het tegendeel wordt bewezen, wordt vermoed dat gebreken aan

12.5. Wat is een gebrek aan conformiteit

Er is sprake van een gebrek aan conformiteit wanneer het gekochte goed:

• niet geschikt is voor het gebruikelijke gebruik van goederen van hetzelfde type;

• niet overeenkomt met de beschrijving die door de verkoper is gegeven en niet de eigenschappen van het goed bezit die de verkoper aan de consument heeft gepresenteerd als monster of model;

• niet de gebruikelijke kwaliteiten en prestaties van een goed van hetzelfde type vertoont die de consument redelijkerwijs mag verwachten, rekening houdend met de verklaringen die zijn gedaan in reclame of etikettering;

• niet geschikt is voor het bijzondere gebruik dat de consument beoogde en dat aan de verkoper bekend is gemaakt op het moment van het sluiten van de overeenkomst, en dat de verkoper heeft aanvaard.

12.6 Defecten of storingen veroorzaakt door ongevallen, verantwoordelijkheid van de gebruiker, of gebruik van het product dat niet overeenkomt met het beoogde gebruik en/of wat is voorzien in de bijgevoegde technische documentatie vallen daarom buiten de reikwijdte van de Wettelijke Garantie.

12.7. Beschikbare oplossingen voor de gebruiker

In geval van een tijdig gemelde non-conformiteit heeft de gebruiker het recht:

- primair, op gratis reparatie of vervanging van het goed, naar keuze van de gebruiker, tenzij het gevraagde herstel objectief onmogelijk is of onevenredig hoge kosten met zich meebrengt in vergelijking met de andere optie;

- secundair (in het geval dat reparatie of vervanging onmogelijk of buitensporig belastend zijn, of als reparatie of vervanging niet binnen redelijke termijn heeft plaatsgevonden, of als eerdere reparatie of vervanging aanzienlijke overlast voor de consument hebben veroorzaakt) tot prijsvermindering of ontbinding van het contract, naar keuze van de consument.

Het gevraagde herstel is buitensporig belastend als het de verkoper onredelijke kosten oplegt in vergelijking met alternatieve remedies die kunnen worden toegepast, rekening houdend met

(i) de waarde die het goed zou hebben als er geen gebrek aan conformiteit was;

(ii) de ernst van het gebrek aan conformiteit;

(iii) de mogelijkheid dat het alternatieve herstel kan plaatsvinden zonder aanzienlijke overlast voor de consument.

12.8. Wat te doen bij een gebrek aan conformiteit

In geval van een mogelijk gebrek aan conformiteit van een product gedurende de geldigheidsduur van de Wettelijke Garantie, moet de gebruiker contact opnemen met de klantenservice, gebruikmakend van de contactgegevens vermeld in artikel 15 hieronder. Omnia Group S.r.l. zal tijdig reageren op de melding van vermeend gebrek aan conformiteit en zal de gebruiker de specifieke procedure meedelen, rekening houdend met de productcategorie waartoe het product behoort en/of het gemelde gebrek.

Afhankelijk van het type product zal de klantenservice aan de gebruiker aangeven of:

(i) het product naar Omnia Group S.r.l. kan worden gestuurd voor verdere verzending naar het bevoegde servicecentrum, of

(ii) on-site assistentie beschikbaar is.

Onverminderd blijft dat Omnia Group S.r.l. verantwoordelijk is voor de toepassing van de Wettelijke Garantie met betrekking tot de Producten.

12.9 In het geval zoals beschreven in artikel 12.8 (i) hierboven, zal Omnia Group S.r.l. voor het ophalen van het Product zorgen en het naar het bevoegde servicecentrum sturen. In het geval zoals beschreven in artikel 12.8 (ii) hierboven zal Omnia Group S.r.l. echter een geschikte datum met de gebruiker afspreken voor de on-site assistentie.

In elk geval zal het bevoegde servicecentrum de nodige controles uitvoeren om te bepalen of het beweerde gebrek aan conformiteit al dan niet aanwezig is. In het geval van een bestaand gebrek zal het servicecentrum, indien de gebruiker reparatie heeft gekozen als beschikbare remedie, overgaan tot reparatie. Als de gebruiker echter vervanging heeft gekozen en dit niet buitensporig belastend of objectief onmogelijk is in vergelijking met reparatie, zal Omnia Group S.r.l. overgaan tot vervanging van het Product. Als het servicecentrum het gebrek aan conformiteit niet vaststelt, kan de Wettelijke Garantie niet worden toegepast, en zullen de transportkosten en eventuele reparatie- of vervangingskosten voor rekening van de gebruiker zijn. Omnia Group S.r.l. zal de gebruiker op de hoogte brengen van de situatie en eventuele kosten voor reparatie of vervanging. Omnia Group S.r.l. behoudt zich het recht voor om de gebruiker de offerte van het servicecentrum te sturen, zodat de gebruiker kan beslissen of hij al dan niet de reparatie of vervanging op eigen kosten wil uitvoeren. De gebruiker moet schriftelijk toestemming geven voor reparatie of vervanging op eigen kosten. Na deze acceptatie ontstaat er een directe relatie tussen het servicecentrum en de gebruiker waarbij Omnia Group S.r.l. volledig buiten beschouwing wordt gelaten en geen verantwoordelijkheid kan worden toegeschreven.

12.10 In alle gevallen zal reparatie of vervanging van defecte Producten, indien nodig, zo snel mogelijk worden uitgevoerd en in ieder geval, behalve in uitzonderlijke gevallen of overmacht, binnen 60 kalenderdagen na de dag waarop Omnia Group S.r.l. het defecte product heeft ontvangen. Als de aanvankelijk gekozen vervanging of reparatie niet binnen deze termijn wordt uitgevoerd, kan de gebruiker een van de alternatieve remedies eisen die zijn voorzien in de Wettelijke Garantie (vervanging, indien reparatie was aangevraagd; reparatie, indien vervanging was aangevraagd; prijsvermindering of ontbinding van het contract).

12.11 Omnia Group S.r.l. behoudt zich het recht voor om de gebruiker te verzoeken de factuur met betrekking tot de bestelling bij te voegen bij het verzoek om gebruik te maken van de Wettelijke Garantie van Conformiteit.

13. Conventionele Garantie van de Producent

13.1 De producten die op de website worden verkocht, kunnen, afhankelijk van hun aard, gedekt zijn door een conventionele garantie die wordt afgegeven door de fabrikant (''Conventionele Garantie''). De gebruiker kan alleen aanspraak maken op deze garantie bij de fabrikant. De duur, de omvang, zelfs territoriaal, de voorwaarden en de manieren van gebruik, de soorten schade/defecten die gedekt zijn en eventuele beperkingen van de Conventionele Garantie zijn afhankelijk van de individuele fabrikant en worden vermeld in het zogenaamde garantiecertificaat dat in de verpakking van het product is bijgevoegd.

De Conventionele Garantie is vrijwillig en vervangt, beperkt of beïnvloedt de Wettelijke Garantie niet, en sluit deze ook niet uit.

14. Verkoop van Aanvullende Betaalde Ondersteunende Diensten

14.1 Omnia Group S.r.l., in samenwerking met derde partijen, biedt de gebruiker de mogelijkheid om aanvullende ondersteunende diensten (''Aanvullende Betaalde Ondersteunende Diensten'') aan te schaffen waarmee de gebruiker technische ondersteuning kan krijgen met betrekking tot het product waarmee ze worden verkocht of, in het geval van een stand-alone verkoop, voor elk product, na het verstrijken van de Wettelijke Garantie en/of de Conventionele Garantie, onder de voorwaarden en beperkingen zoals bepaald door de aanbiedende bedrijven van deze diensten en zoals opgenomen in de bijbehorende algemene voorwaarden die aan de gebruiker ter beschikking zullen worden gesteld voordat hij de Aanvullende Betaalde Ondersteunende Diensten kan aanschaffen. Aanvullende Betaalde Ondersteunende Diensten vervangen, beperken of beïnvloeden de Wettelijke Garantie van Omnia Group S.r.l. niet, waar de consument altijd gebruik van kan maken volgens de wettelijke voorwaarden. De Aanvullende Betaalde Ondersteunende Diensten worden geleverd door derde partijen ten opzichte van Omnia Group S.r.l., waarvan de gegevens worden vermeld tijdens het aankoopproces voordat de gebruiker het contract met Omnia Group S.r.l. kan afsluiten dat hem het recht geeft op dergelijke diensten.

14.2 Het kopen van Aanvullende Betaalde Ondersteunende Diensten is tegen betaling en omvat daarom de betaling van een kostenpost voor de gebruiker. Deze kosten, samen met andere gedetailleerde informatie over de Aanvullende Betaalde Ondersteunende Diensten, de dienstverlenende bedrijven en de activeringsmethoden, worden tijdens het aankoopproces verstrekt voordat de gebruiker de aankoop van dergelijke diensten kan voltooien.

14.3 In alle gevallen van ontbinding, om welke reden dan ook, inclusief het uitoefenen van het herroepingsrecht, wordt het aankoopcontract van het product waarvoor de gebruiker Aanvullende Betaalde Ondersteunende Diensten heeft gekocht, automatisch ontbonden, zonder kosten voor de consument en met de terugbetaling aan de gebruiker van het bedrag dat hij heeft betaald voor de aankoop van de Aanvullende Betaalde Ondersteunende Diensten.

14.4 Het herroepingsrecht voor het aankoopcontract van Aanvullende Betaalde Ondersteunende Diensten wordt geregeld door artikel 11-bis, waarnaar wordt verwezen.

14-bis Verkoop van Diensten van Derden

14-bis.1 Omnia Group S.r.l., in samenwerking met derde partijen (''Derden''), biedt de gebruiker de mogelijkheid om via de website diensten aan te schaffen die worden geleverd door deze derden en verschillen van de Aanvullende Betaalde Ondersteunende Diensten (''Dienst van de Derde''), onder de voorwaarden die zijn vastgesteld door de Derden en opgenomen in de bijbehorende algemene voorwaarden die aan de gebruiker ter beschikking worden gesteld voordat hij de Dienst van de Derde kan aanschaffen.

14-bis.2 De aanschaf van de Dienst van de Derde is tegen betaling en omvat daarom de betaling van een kostenpost voor de gebruiker. Deze kosten, samen met andere gedetailleerde informatie over de Dienst van de Derde, de dienstverlener van de derde en de methoden om de dienst te activeren en/of te gebruiken, worden tijdens het aankoopproces verstrekt voordat de gebruiker de aankoop van de Dienst van de Derde kan voltooien.

14-bis.3 In geval van aankoop van een Dienst van de Derde via de website heeft de gebruiker, die de hoedanigheid van consument heeft, het recht om het contract op te zeggen, volgens de procedures zoals vermeld in artikel 11 hierboven, zonder de reden op te geven en zonder andere kosten te dragen dan die welke zijn uiteengezet in artikel 14-bis.4 hieronder, binnen veertien kalenderdagen na de dag volgend op de dag waarop de gebruiker de e-mail ontvangt waarin Omnia Group S.r.l. de activeringscode van de Dienst van de Derde en/of de methoden om er gebruik van te maken, mededeelt. In geval van opzegging van het contract voor de aankoop van de Dienst van een Derde zijn, voor zover van toepassing, alle bepalingen van artikel 11 hierboven van toepassing, met dien verstande dat, indien de aankoop van de Dienst van de Derde niet de levering van een fysiek product met zich meebrengt dat de Dienst van de Derde incorporeert, de bepalingen met betrekking tot retournering niet van toepassing zijn.

14-bis.4 Indien de levering van de Dienst van de Derde die door de gebruiker via de website is gekocht, kan beginnen vóór het verstrijken van de herroepingstermijn zoals vermeld in artikel 14-bis.3 hierboven, en de gebruiker het recht op herroeping uitoefent na een dergelijk verzoek, dient de gebruiker, overeenkomstig artikel 57, derde lid, van de Consumentenwet, aan Omnia Group S.r.l. een bedrag te betalen, tenzij anders aangegeven, dat evenredig is aan wat is geleverd tot het moment waarop de gebruiker Omnia Group S.r.l. op de hoogte heeft gesteld van de uitoefening van het herroepingsrecht, ten opzichte van alle prestaties voorzien in de overeenkomst. Het evenredige bedrag dat de gebruiker aan Omnia Group S.r.l. moet betalen, wordt berekend op basis van de totale overeengekomen prijs in de overeenkomst en zoals vermeld in de orderbevestigingsmail, en wordt aan de gebruiker meegedeeld via e-mail.

15. Klantenservice en Klachten

15.1 Informatie opvragen, communiceren of klachten indienen is mogelijk door contact op te nemen met de klantenservice van Omnia Group S.r.l. (''Klantenservice'') via de volgende kanalen op de volgende contactgegevens:

• per e-mail, op het adres servizioclienti@luscioux.it;

• per telefoon, op het nummer 0941421311;

• per post, door te schrijven naar Omnia Group S.r.l. Via Santa Lucia, sn – 98078 Tortorici (Me)

• via de website, door naar de ''Contact''-sectie te gaan; 15.2 Omnia Group S.r.l. zal binnen twee dagen per e-mail of per post reageren op klachten na ontvangst ervan.

16. Toepasselijk recht; Buitengerechtelijke beslechting van geschillen - Alternative Dispute Resolution/Online Dispute Resolution

16. 1 De op de website gesloten koopovereenkomst wordt beheerst door het Italiaanse recht.

16.2 Onverminderd de toepassing van mogelijk gunstigere en dwingende bepalingen voor consumenten die hun gewone verblijfplaats niet in Italië hebben, zoals bepaald door de wet van het land waar zij hun gewone verblijfplaats hebben, met name met betrekking tot de termijn voor de uitoefening van het herroepingsrecht, de termijn voor de retournering van de Producten bij uitoefening van dit recht, de wijze en formaliteiten van de mededeling van hetzelfde en de wettelijke conformiteitsgarantie.

16.3 Er wordt aan herinnerd dat in het geval van een consument, voor elk geschil met betrekking tot de toepassing, uitvoering en interpretatie van deze Verkoopvoorwaarden, de bevoegde rechtbank de rechtbank is van de plaats waar de consument woont of zijn woonplaats heeft gekozen.

16.4 Op grond van artikel 141-sexies, lid 3 van het Wetboek van 6 september 2005, nr. 206 (Consumentenwet), informeert Omnia Group S.r.l. de gebruiker die de hoedanigheid van consument heeft volgens artikel 3, lid 1, sub a) van de Consumentenwet, dat, indien hij rechtstreeks een klacht heeft ingediend bij Omnia Group S.r.l., en de resulterende geschil niet kon worden opgelost, Omnia Group S.r.l. informatie zal verstrekken over het orgaan of de organen voor alternatieve geschillenbeslechting voor de buitengerechtelijke beslechting van geschillen voortvloeiend uit verplichtingen uit hoofde van een overeenkomst gesloten op basis van deze Verkoopvoorwaarden (de zogenaamde ADR-organen, zoals aangegeven in de artikelen 141-bis en volgende van de Consumentenwet), waarbij wordt aangegeven of zij van plan is al dan niet gebruik te maken van dergelijke organen om het geschil op te lossen. Bovendien informeert Omnia Group S.r.l. de gebruiker die de hoedanigheid van consument heeft volgens artikel 3, lid 1, sub a) van de Consumentenwet dat er een Europees platform is opgericht voor onlinegeschillenbeslechting voor consumenten (het zogenaamde ODR-platform). Het ODR-platform is beschikbaar op het volgende adres: //ec.europa.eu/consumers/odr/; via het ODR-platform kan de consument de lijst met ADR-organen raadplegen, de link naar de website van elk van hen vinden en een onlineprocedure starten voor de beslechting van het geschil waarbij hij betrokken is. In elk geval behoudt de consument het recht om zich tot de bevoegde gewone rechter te wenden voor het geschil voortvloeiend uit deze Verkoopvoorwaarden, ongeacht de uitkomst van de buitengerechtelijke procedure, evenals de mogelijkheid, indien aan de voorwaarden is voldaan, om een buitengerechtelijke beslechting van geschillen met betrekking tot consumentenrelaties te bevorderen door gebruik te maken van de procedures zoals uiteengezet in Deel V, Titel II-bis van de Consumentenwet. Bovendien kan de gebruiker die in een lidstaat van de Europese Unie woont die niet Italië is, ook toegang krijgen tot, voor elk geschil met betrekking tot de toepassing, uitvoering en interpretatie van deze Verkoopvoorwaarden, de in de Verordening (EG) nr. 861/2007 van de Raad van 11 juli 2007 ingestelde Europese procedure voor geringe vorderingen, op voorwaarde dat de waarde van het geschil niet meer bedraagt dan 2.000,00 euro, met uitzondering van rente, rechten en kosten. De tekst van de verordening is te vinden op de website www.eur-lex.europa.eu.

New Account Register

Already have an account?
Log in instead Of Reset password